Intelektualna svojina

Advokatska kancelarija Atanasković I Božović pruža širok spektar pravnih rešenja za pojedince i kompanije u vezi svih pitanja koja se odnose na prava intelektualne svojine.

Naš tim, sastavljen od advokata sa višegodišnjim iskustvom i praksom u ovoj oblasti, pruža usluge savetovanja i posredovanja u vezi sa prenosom i ustupanjem autorskih i srodnih prava, kao i licenciranjem prava industrijske svojine u vidu pojedinačnih pravnih poslova ili kao deo širih privrednih transakcija.

Klijentima posebno nudimo našu ekspertizu i znanje u postupcima registracije, zaštite i ostvarivanja prava intelektualne svojine pred nadležnim državnim organima, organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i drugim relevantnim telima u Srbiji i inostranstvu, kao i zastupanja klijenata pred sudovima, arbitražama i posebnim regulatornim telima u Srbiji i inostranstvu, u pogledu rešavanja sporova iz sfere prava intelektualne svojine.

Tipične usluge koje pružamo:

  • izrada autorskih i izdavačkih ugovora, ugovora o licenci i franšizingu, kao i prenosu tehnologija, sa posebnim fokusom na ugovore i ustupanja prava u on-line sferi, na medijskom tržištu i filmskoj industriji;
  • podršku u postupcima registracije i obnove žiga, patenta i industrijskog dizajna, deponovanje autorskih dela, pretrage baza Zavoda za intelektualnu svojinu, međunarodnim registrima, postupcima pred Upravom carine i dr.;
  • registracija, ostvarivanje i zaštita autorskih i srodnih prava pred organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava;
  • zastupanje u parničnim i drugim postupcima u vezi sa autorskim i srodnim pravima, pravom patenta i žiga i drugim pravima industrijske svojine;
  • preduzimanje proaktivnih mera sa ciljem zaštite imovine koja je predmet prava intelektualne svojine, preduzimanje mera protiv piraterije I falsifikovanja;
  • zastupanje u domenskim sporovima;
  • savetovanje i procena rizika u pogledu sticanja, ustupanja, prenosa i upotrebe dela zaštićenih pravom intelektualne svojine;
  • upotreba digitalnih tipiziranih licenci;
  • prava intelektualne svojine i reklamiranje.