Naša kancelarija pruža sveobuhvatnu uslugu u pogledu privrednih pravnih pitanja.

 

Naši advokati poseduju izuzetnu stručnost u pregovorima, pripremi i razmatranju ugovora u privredi, poput kupoprodaje, zakupa, distribucije, zajedničkih ulaganja, zajmova, kredita, ustupanja, građenja, hipoteka i drugih ugovora, uključujući procenu zakonske i regulatorne usklađenosti i pružanje saveta u pogledu rešenja za unapređenje ugovora i pokrivenosti u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza, sve u cilju lakšeg razumevanja problema sa kojima se klijenti suočavaju u svakodnevnom poslovanju.

 

Našim savetima pomažemo klijentima u donošenju odluka u pogledu proširenja poslovanja u inostranstvu ili lokalno, sa posebnim osvrtom na poreske i carinske implikacije.

 

Advokatska kancelarija Atanasković I Božović pruža širok raspon korporativnih pravnih usluga domaćim i inostranim privrednim društvima.

 

Naš tim poseduje značajno iskustvo u osnivanju novih privrednih društava i u svim aspektima svakodnevnog poslovanja koje obuhvata korporativno upravljanje, poput glasačkih prava i ugovora članova, povećanja ili smanjenja kapitala korišćenjem različitih metoda (novčanih i nenovčanih uloga, pretvaranje duga u kapital i drugih), usklađenost organa upravljanja i njihovih ovlašćenja i dužnosti sa propisima, upravljačkih ugovora i kodeksa ponašanja, pripremu, registraciju i objavljivanje dokumentacije pred nadležnim organima i procenu zakonskih uslova i mogućnosti u pogledu likvidacije i stečaja privrednih društava uključujući vođenje odgovarajućih postupaka.

 

Kontaktirajte nas, biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo i da Vas upoznamo sa našim referencama.

Imajući u vidu postojeći trend digitalizacije poslovanja i ubrzani razvoj novih tehnologija, kao i činjenicu da su podaci postali najvažniji resurs savremenog društva, u advokatskoj kancelariji Atanasković I Božović formirali smo posebno odeljenje koje se bavi zaštitom podataka o ličnosti.

 

U cilju pružanja najbolje usluge klijentima, članovi našeg tima redovno prate domaću i evropsku praksu u ovoj oblasti. Usluge koje pružamo pretežno su orijentisane na pravno savetovanje klijenata u procesu implementacije zahteva GDPR-a i domaćeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svakodnevnom poslovanju.

 

Osim navedenog, naš tim održava i redovne prezentacije i radionice klijentima u cilju pravilnog razumevanja ove značajne materije i bolje interne organizacije poslovanja u tom pogledu.

Kancelarija Atanasković I Božović je posebno ponosna na odeljenje za rešavanje sporova. Od svog osnivanja ovaj tim je prepoznat kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu, kao vrhunski skup stručnjaka koji svakom klijentu i predmetu pristupa na posvećen i temeljan način.

 

Svaki predmet se detaljno analizira od strane partnera i posebno izabranih advokata specijalizovanih za određenu materiju i granu prava. Nakon pravne i činjenične analize, naši saveti su usmereni pre svega na izbegavanje sporova, odnosno mirno i sporazumno rešenje, imajući u vidu specifičnosti domaćeg pravosudnog sistema. Međutim, ukoliko mirno rešenje nije moguće, naš tim je izuzetno kvalifikovan za zastupanje pred sudom, te uz veliko iskustvo i potpuno razumevanje lokalnih prilika, pripremamo i promišljeno preduzimamo radnje sa ciljem da se postignu efikasni i brzi rezultati.

Naše reference su dostupne na zahtev, a dole je pregled glavnih oblasti u kojima pružamo usluge.


Prizananje stranih sudskih i arbitražnih odluka

 

Naša kancelarija pomaže klijentima u postupku priznanja stranih sudskih i arbitražnih
odluka, kao i u postupcima izvršenja stranih zahteva pred domaćim sudovima.


Naplata potraživanja

 

Naš tim pomaže klijentima u predmetima naplate potraživanja bez obzira da li se radi o platnim nalozima, menicama, izvršnim postupcima, zalogama ili nepokretnostima. Nakon analize pružamo brzo, efikasno, jednostavno i ekonomično rešenje kako bi naši klijenti efikasno naplatili svoja potraživanja.


Sporovi u radnim odnosima

 

Jedna od glavnih oblasti u kojima je naš tim specijalizovan jeste zastupanje u sporovima koji proizilaze iz radnih odnosa i zakona o radu, koji uključuju nezakonite otkaze, diskriminaciju, kršenje klauzule o konkurenciji, isplatu otpremnina i sva ostala radnopravna pitanja.


Međunarodni i domaći privredni sporovi

 

Naše odeljenje za rešavanje sporova ima veliko iskustvo u privrednim sporovima pred sudovima u Srbiji i Crnoj Gori. S obzirom da naša kancelarija pruža usluge širokom spektru industrija, mi zastupamo klijente u praktično svakoj vrsti sudskih postupaka (privredne i građanske parnice, ugovorni i obligacioni odnosi, bankarstvo i finansije, obezbeđenja i naknada štete, zaštita intelektualne svojine, žigova i patenata, zaštita potrošača, upravne i korporativne istrage, postupci privrednih prestupa itd.).


Medijacija i drugi oblici alternativnih rešavanja sporova

 

Naš tim je fokusiran da klijentima pruža najefikasnija pravna rešenja. U velikom broju slučajeva medijacija može učesnicima uštedeti vreme i novac, istovremeno im dozvoljavajući da svoje nesuglasice razreše mirnim putem. Naši advokati su obučeni da pronađu rešenja i pomognu klijentima da kroz pregovore postignu sporazum. Mi savetujemo klijente da budu svesni svojih prava i dužnosti u vezi sa sporom koji je predmet rešavanja.

Kroz blisku saradnju sa klijentima pružamo im kompletnu pravnu podršku u odnosima sa zaposlenima.

 

Savetovanjem po svim pravnim pitanjima koja proističu iz angažovanja zaposlenih, od njihovog zapošljavanja, ugovaranja uslova rada, sistematizacije radnih mesta, odlučivanja o pravima zaposlenih, pa do pružanja podrške prilikom otkaza i prestanka radnog odnosa, pokrivamo sve faze radnih odnosa.

 

Sigurni u našu stručnost, klijenti nam se obraćaju sa pitanjima iz oblasti koje se tiču rešavanja svakodnevnih pitanja iz radnih odnosa, do sprečavanja diskriminacije i uznemiravanja na radnom mestu, problema sa sindikatima, kao i međunarodnog zapošljavanja, uključujući međunarodne radne dozvole i upućivanje zaposlenih.

 

Naš tim takođe poseduje veliko iskustvo u rešavanju radnih sporova.

Naši advokati poseduju zavidno iskustvo i pružaju sveobuhvatne pravne usluge u oblasti prava stranaca, u cilju iznalaženja najboljeg pravnog okvira za uređivanje statusnih pitanja stranaca.

 

U tom smislu, pronalazimo najbolja pravna rešenja i pružamo kompletnu pravnu podršku kompanijama, pojedincima i porodicama u postupku dobijanja privremenog boravka, vize, stalnog nastanjenja, državljanstva i radne dozvole u Republici Srbiji.

 

Naš tim savetuje, priprema dokumentaciju i vodi domaće i internacionalne kompanije kroz ceo proces upućivanja i zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji, kao i upućivanja srpskih državljana na privremeni rad u inostranstvo, uzimajući pritom u obzir kratkoročne i dugoročne potrebe klijenta.

 

Konačno, pružamo usluge i u kontekstu spajanja porodica i studiranja u Republici Srbiji.

Advokatska kancelarija Atanasković I Božović pruža širok spektar pravnih rešenja za pojedince i kompanije u vezi svih pitanja koja se odnose na prava intelektualne svojine.

Naš tim, sastavljen od advokata sa višegodišnjim iskustvom i praksom u ovoj oblasti, pruža usluge savetovanja i posredovanja u vezi sa prenosom i ustupanjem autorskih i srodnih prava, kao i licenciranjem prava industrijske svojine u vidu pojedinačnih pravnih poslova ili kao deo širih privrednih transakcija.

Klijentima posebno nudimo našu ekspertizu i znanje u postupcima registracije, zaštite i ostvarivanja prava intelektualne svojine pred nadležnim državnim organima, organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i drugim relevantnim telima u Srbiji i inostranstvu, kao i zastupanja klijenata pred sudovima, arbitražama i posebnim regulatornim telima u Srbiji i inostranstvu, u pogledu rešavanja sporova iz sfere prava intelektualne svojine.

Tipične usluge koje pružamo:

Naš tim poseduje značajno iskustvo u oblasti M&A i privatizacije i to kako na strani koja prodaje tako i na strani koja kupuje u konkretnoj transakciji.

 

Tokom godina, naš tim je akumulirao iskustvo: (i) kroz pružanje podrške klijentima u okviru priprema kompanija za prodaju – realizacijom sveobuhvatne pravne analize (due diligence), pripremom elektronske baze podataka i dokumentacije (data room), izmenama neusklađenih akata i dokumenata, izradom neophodne dokumentacije za transakciju, i slično; i (ii) kroz pružanje podrške klijentima prilikom kupovine ciljanih kompanija – realizacijom sveobuhvatne pravne analize (due diligence), analizom ciljane kompanije, aktivnog učešća u pregovorima i strukturiranju transakcije, izradi neophodne dokumentacije za transakciju, učestvovanja u zatvaranju (closing-u) i realizaciji transakcije i slično.

 

U pojedinim situacijama naš zadatak je podrazumevao jednostavne M&A transakcije, prilikom kojih kupac namerava da kupi ciljanu kompaniju bez prethodne rekonstrukcije poslovnih aktivnosti kompanije, dok je u određenim situacijama naš zadatak podrazumevao restrukturiranje trenutnog oblika obavljanja poslovnih aktivnosti, pronalaženje alternativnih pristupa i rešenja, prenosa poslovnih aktivnosti na novu kompaniju (SPV), premeštanje zaposlenih i imovine, pribavljanje neophodnih licenci i odobrenja i slično.

Naš JPP tim pruža kompletnu uslugu u oblasti JPP projekata, koncesija i javnih nabavki, kako u inicijalnim fazama pripremanja projekta, tumačenja zakona i davanja pravnih mišljenja, tako i u fazi pripreme tenderske dokumentacije i ponuda, u postupku izbora privatnog partnera, zastupanja klijenta u pregovorima sa drugom stranom i konačno sastavljanju i zaključenju odgovarajućih ugovora.

 

Učestvovali smo u mnogim JPP projektima, koncesijama i postupcima javnih nabavki, kao savetnici kako javnog tako i privatnog partnera, uključujući pritom i domaća i strana privredna društva koja su uzimala učešće u ovim postupcima ne samo kao direktni učesnici već i kao izvođači, podizvođači, konsultanti ili finansijeri u projektu.

 

Kako raspolažemo ogromnim iskustvom u ovoj oblasti, naši stučnjaci imaju kapacitet da sagledaju, strukturiraju i sagledaju i najkompleksnije od ovih projekata iz svih uglova, te konačno pruže klijentu izvanrednu uslugu.